שלמה פלדמן רואי חשבון

עדכונים אחרונים באתר   

טבלאות מידע 2006

  «  
ביטוח לאומי

שכר ממוצע במשק על פי החוק לביטוח לאומי

 

                                                     שיעור דמי ביטוח לאומי ומס בריאות לשכירים
 

     שיעור מלא באחוזים

  שיעור מופחת  באחוזים

גיל העובד

סך הכל

מעביד

עובד

סך הכל

מעביד

עובד

 

17.68

5.68

12.00

8.48

4.98

3.50

מגיל 18 ועד גיל 65

0.63

0.63

    -

0.56

0.56

   -

עד גיל 18 או מקבל קצבת זקנה

15.04

5.18

9.86

7.93

4.56

3.37

גיל 65-70 ללא קצבת זקנה

1.67

0.80

0.87

0.76

0.72

0.04

תושב חוץ

 שיעורים מופחתים של ביטוח לאומי ומס בריאות חלים על שכר/הכנסה עד 4,430 ש"ח.

 ההכנסה המזערית לתשלום דמי ביטוח הנה 3,457 ש"ח לחודש ו- 18.59 ש"ח לשעה לעובד לפי שעות.

שיעור דמי ביטוח לאומי ומס בריאות לעצמאי

    שיעור מלא באחוזים

  שיעור מופחת  באחוזים

גיל המשלם

סך הכל

מס בריאות

ביטוח לאומי

סך הכל

מס בריאות

ביטוח לאומי

 

16.23

5.00

11.23

9.82

3.10

6.72

מגיל 18 ועד גיל זכאות לקצבה

0.68

   -

0.68

0.39

   -

0.39

מקבל קצבת זקנה

14.29

5.00

9.29

8.65

3.10

5.55

מעל גיל 65 ללא קצבת זקנה

שיעורים מופחתים של ביטוח לאומי ומס בריאות חלים על שכר/הכנסה עד 4,430 ש"ח. 

ההכנסה החודשית המזערית לתשלום דמי ביטוח הנה 1,846 ש"ח והתשלום החודשי המזערי הנו 181 ש"ח.

התשלום החודשי המזערי למי שאיננו עובד ואיננו עצמאי הנו 143 ש"ח לחודש.

תקרת ההכנסה לצורך תשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות הנה 35,760 ש"ח.   

תגמולי מילואים

3,457 ש"ח לחודש

115.22 ש"ח ליום

תגמול מזערי

 

 

 

35,760 ש"ח לחודש

1,192.00 ש"ח ליום

תגמול מרבי

 

קצבאות זקנה

עד לתאריך 30 ביוני 2004 הזכות לקבלת קצבת זקנה ללא כל התניה הנה לגבר שמלאו לו 70 שנה ולאשה שמלאו לה 65 שנה. בעקבות תיקון לחוק נקבע כי גם לגבי גיל האשה יועלה אף הוא לגיל 70 שנה. עד לתיקון, גבר שמלאו לו 65 שנה ואשה שמלאו לה 60 שנה זכאים לקצבת זקנה לפני גיל 70 או 65 בהתאמה, במידה ואין להם הכנסה העולה על ההכנסה המרבית. בעקבות התיקון נדחה גיל הזכאות המותנה לגיל 67 שנה לגבר וגיל 64 לאשה.במידה וההכנסה עולה על ההכנסה המרבית תופחת קצבת הזקנה בסכום המהווה 60% מסכום ההכנסה העולה על ההכנסה המרבית ובלבד שסכום קצבת הזקנה לאחר הניכוי לא יפחת מסכום המהווה 10% מסכום הקצבה.

מבוטח שויתר על זכותו לקבלת קצבת זקנה או קצבת זקנה מופחתת עד לגיל 65 שנה (אשה) או 70 שנה (גבר), יהיה זכאי לתוספת קצבת זקנה בשיעור 5% לכל שנת דחייה ובלבד שהתוספת לא תעלה על 25%.

סכום ההכנסה המרבית הנו כמפורט להלן:

3,969 ש"ח

לגבי יחיד

 

 

5,293 ש"ח

ליחיד עם תלוי אחד

 

 

487    ש"ח

בעד כל תלוי נוסף

 

תלוי לעניין זה הנו בן זוג  וילד שטרם מלאו לו 18 שנה או ילד שטרם מלאו לו 20 שנה ועיקר זמנו מוקדש להשלמת לימודים במוסד חינוכי על יסודי או ילד שטרם מלאו לו 22 שנה והוא משרת בשרות סדיר בצבא ואו לומד במסלול עתודה שהוכר בפקודות הצבא .

סכום קצבת הזקנה נקבע כאחוז מסכום השכר הממוצע במשק על פי חוק הביטוח הלאומי. שיעורי קצבת הזקנה הנם כמפורט להלן:

16% מהשכר הממוצע

יחיד

 

 

8%   מהשכר הממוצע

בן זוג תלוי

 

 

5%   מהשכר הממוצע

 

עבור כל ילד תלוי משני  ילדיו הראשונים

:סכומי הקצבה הנם כמפורט להלן

1,127 ש"ח

יחיד

 

 

1,690 ש"ח

זוג

 

 

1,480 ש"ח

יחיד + ילד

 

 

1,833 ש"ח

יחיד + 2 ילדים

 

 

2,043 ש"ח

זוג + ילד

 

 

2,396 ש"ח

זוג + 2 ילדים

קצבת ילדים

סכום הקצבה החודשית 

מספר ילדים

 

148

1

296

2

474

3

803

4

1,132

5

1,461

6

329

לכל ילד נוסף

 

ילדים שנולדו לאחר 1.6.2003 זכאים לקצבה בסך 148 ש"ח ללא תלות במיקומם במשפחה 

דמי לידה

מבוטחת שילדה, זכאית לדמי לידה  כמפורט להלן:

1. בעד חופשת לידה של 12 שבועות (84 יום) אם שולמו עבורה דמי ביטוח לאומי (כעובדת או כעצמאית), בעד 10 חודשים מתוך 14 חודשים שקדמו ליום הפסקת העבודה בשל הלידה (להלן – "היום הקובע"), או בעד 15 חודשים מתוך 22 חודשים שקדמו ליום הפסקת העבודה.

2. בעד חופשת לידה של 6 שבועות (42 יום) אם שולמו עבורה דמי ביטוח לאומי (כעובדת או כעצמאית), בעד 6 חודשים מתוך 14 חודשים שקדמו ליום הקובע.

דמי הלידה ליום הנם תוצאה של חלוקת השכר ברבע השנה שקדמה ליום הקובע ב- 90.  ודמי הלידה המרבים ליום הנם 1,158.40 ש"ח.

מענק לידה

יולדת זכאית למענק לידה כמפורט להלן:

1,390 ש"ח

ילד ראשון

 

 

626   ש"ח

ילד שני

 

 

417   ש"ח

עבור ילד שלישי ואילך

קצבת לידה

יולדת שילדה יותר משני ילדים בלידה אחת, זכאית בנוסף למענק לידה לקצבת לידה במשך 20 חודשים מהחודש שלאחר הלידה, כמפורט להלן:

3,691 ש"ח

שלושה ילדים

 

 

5,537 ש"ח

ארבעה ילדים

 

 

7,383 ש"ח

חמישה ילדים ויותר

 

גמלה לשמירת הריון

מבוטחת שהייתה בשמירת הריון שלושים ימים רצופים לפחות, זכאית לגמלה לשמירת הריון בעד תקופה זו ובעד כל תקופה נוספת של 14 ימים רצופים לפחות. הגמלה היומית לשמירת הריון הנה השכר ברבע השנה שקדמה ליום הראשון לשמירת ההריון מחולק ב- 90, והגמלה המרבית ליום הנה 222.84 ש"ח (השכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי פחות 4%, מחולק ל- 30).   

דמי אבטלה

דמי אבטלה מחושבים על פי שכר ממוצע יומי של המבוטל ב- 75 הימים שקדמו ל- 1 בחודש שבו החלה תקופת האבטלה. שיעור דמי האבטלה מתוך השכר היומי הממוצע שונה לגבי עובד ששכרו היומי הממוצע עולה על השכר הממוצע היומי במשק (283 ש"ח) לבין עובד ששכרו היומי נמוך מסכום זה.

שיעור דמי האבטלה מתוך השכר היומי הממוצע

שכר יומי ממוצע

שכר יומי ממוצע

שכר יומי בש"ח

גבוה מ- 283 ש"ח

נמוך מ- 283 ש"ח

 

70%

80%

מחלק השכר היומי עד 141.50

50%

50%

מחלק השכר היומי שבין 141.50 לבין 212.25

45%

45%

מחלק השכר היומי שבין 212.25 לבין 283.00

30%

  -

מחלק השכר היומי העולה על 283 ועד 1,430

 

על פי חוק תוכנית החירום הכלכלית חלה בשנת 2003 הפחתה של 4% בדמי האבטלה. סכום דמי האבטלה ליום עבור 125 הימים הראשונים לא יעלה על 283 ש"ח ובעד שאר הימים לא יעלה על 189ש"ח .

תקופת תשלום דמי אבטלה

התקופה המרבית בה ישולמו דמי אבטלה במהלך 12 חודשים רצופים הנה כמפורט להלן:

תקופה מרבית

גיל המובטל

175 ימים

מובטל שמלאו לו 45 שנה

175 ימים

מובטל שמלאו לו 35 שנה ויש עמו 3 תלויים

138 ימים

מובטל שמלאו לו 35 שנה

138 ימים

מובטל שטרם מלאו לו 35 שנה ויש עמו 3 תלויים

100 ימים

מובטל שמלאו לו 25 שנה

50 ימים

מובטל שטרם מלאו לו 25 שנה ונרשם כמובטל לאחר 1 ביולי 2002

70 ימים

חייל משוחרר בשנה הראשונה שלאחר שחרורו

 
הוראות נוספות לעניין תשלום דמי אבטלה ניתן למצוא בחוברת הדרכה של המוסד לביטוח לאומי בקובץ
:המצורף

www.btl.gov.il/pdf/avtala.pdf

 לצורך חישוב דמי האבטלה ניתן להשתמש במחשבון הביטוח הלאומי:

 http://www.btl.gov.il/code_gim/dmey/index.htm

 מענק לחייל משוחרר העובד בעבודה נדרשת

 דברי הסבר להוראות החוק בדבר מענק לחייל/ת משוחרר ניתן למצוא במסמך המצורף              :

 www.btl.gov.il/pdf/demob.pdf

 << חזור  |  שלח לחבר  |  גרסה להדפסה  |  לראשית הדף


עמוד הבית
אודות המשרד
חוזרים מקצועיים
מאגרי מידע
מס הכנסה
ביטוח לאומי
מס ערך מוסף
מיסי מקרקעין
דיני עבודה
שערי מט"ח
מדדי מחירים
שיעורי ריבית
חשב בעצמך
קישורים
צור קשר
הרשמה לאתר
תנאי שימוש
מפת אתר

הוסף לרשימת מועדפים
© כל הזכויות שמורות 2002 - 2010